RODO

RODO – Ochrona danych osobowych w firmie Scanditron Sp. z o.o.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zastąpiło 25 maja 2018 r. obecnie obowiązujące regulacje prawne przepisami, które bardziej korespondują z dzisiejszymi realiami przepływu informacji. To oznacza, iż jako przywarty obywatel posiadasz więcej praw oraz możliwość lepszej kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

W następstwie RODO, grupa KAMIC stworzyła nową politykę prywatności z wytycznymi, które regulują prowadzenie firmy.

Polityka przetwarzania danych osobowych w firmie Scanditron Sp. z o.o..

Firma Scanditron Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Obywatelska 115 jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Scanditron Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe, w większości przypadków, zostały pobrane podczas bezpośredniego kontaktu z firmą Scanditron Sp. z o.o. lub od Państwa pracodawcy podczas wykonywania czynności handlowych pomiędzy firmami. Możemy również zbierać dane osobowe z innych źródeł. Dane osobowe, które są przez nas zazwyczaj przetwarzane to: imię, nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe tj. numer telefonu, email oraz adres firmy.

Celowość oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Kontakty biznesowe(np. klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi)

Kiedy kontaktujecie się Państwo z nami w celach handlowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe aby zapewnić usługi i produkty zgodnie z umowami. Przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z ustaleń kontraktu. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w stosownych przypadkach zgodnie z umową w celu obsługi zamówień, wystawiania faktur, płatności oraz administrowania stosunkiem umownym, obsługi dostaw, kontaktów i komunikacji.

Jeśli jesteście Państwo w relacjach biznesowych z firmą Scanditron, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie równowagi interesów między Państwa interesami a naszym uzasadnionym interesem, jakim jest możliwość wprowadzania na rynek naszych produktów i usług. Przetwarzanie może obejmować wysyłanie biuletynów, informacji o seminariach i innych wydarzeniach oraz inne działania marketingu bezpośredniego. Zawsze oferujemy Państwu możliwość wypisania się z naszego marketingu bezpośredniego.

Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe jako kontakt biznesowy do celów księgowych, np. wystawiania faktur, płatności za produkty i usługi, przeprowadzamy to przetwarzanie dane na podstawie zobowiązań wynikających ze stosownych przepisów prawa.

Przetwarzamy Państwa krajowy numer identyfikacyjny tylko w przypadkach kiedy jest to konieczne do przetwarzania lub identyfikacji np. ustalenie formy działalności handlowej.

Potencjalne kontakty biznesowe

W przypadku kontaktu z Państwa strony, przetwarzamy Państwa dane osobowe lub prośby o kontakt. Celem naszego przetwarzania jest pomoc w przypadku pytań odnoszących się do naszej firmy, dotyczących naszych usług i produktów. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest udzielanie pomocy przyszłym kontaktom biznesowym i innym zainteresowanym stronom poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i dostarczanie niezbędnych informacji.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego dostosowanego pod kątem Państwa działalności handlowej. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest informowanie potencjalnych klientów o takich usługach i produktach, które mogą ich zainteresować, i tym samym wspierać naszą przyszłą działalność. Przetwarzanie może obejmować: wysyłanie biuletynów, informacje o naszych seminariach i innych wydarzeniach oraz inne działania marketingu bezpośredniego. Zawsze oferujemy Państwu możliwość wypisania się z naszego marketingu bezpośredniego.

Użycie plików cookie.

Korzystając z naszej strony internetowej, możemy przetwarzać dane osobowe w formie adresu IP za pomocą plików cookie.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niewielkiej liczbie podmiotów zewnętrznych, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Podmioty przetwarzające dane to na przykład nasi informatycy i dostawcy systemów. Zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celu zapewnienia, że dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych.

Ze względu na zobowiązania prawne możemy również przekazywać dane osobowe innym odbiorcom niż podmioty przetwarzający dane osobowe, na przykład niektóre organy publiczne. Odbiorcy ci są niezależnymi kontrolerami danych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Firma Scanditron oraz podmioty przetwarzający dane osobowe, z zasady, przetwarzają Państwa dane osobowe tylko w obrębie UE/EOG. W przypadkach przetwarzania danych osobowych poza terytorium UE/EOG Komisja Europejska wydaje decyzję, iż dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia, np. standardowe klauzule ochrony danych, wiążące reguły korporacyjne lub Tarczę Prywatności, aby zapewnić ochronę i nienaruszalność Państwa praw.

Jak chronimy dane osobowe?

Firma Scanditron Sp. z o.o. oraz w uzasadnionych przypadkach podmioty przetwarzający dane osobowe działający w naszym imieniu, podejmują szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Posiadamy zapory ogniowe i oprogramowanie antywirusowe do ochrony i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do naszych sieci i systemów. Nasi pracownicy mają ścisłe instrukcje dotyczące przetwarzania wszystkich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Tylko ograniczona liczba pracowników ma dostęp do systemów, w których przechowywane są dane osobowe, a hasła i nazwy użytkownika są wymagane do uzyskania dostępu do tych systemów.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych przez dłuższy czas niż jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, regulacje, orzecznictwo lub decyzję ustawodawcy.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu wypełnienia naszych umów, są zwykle przetwarzane przez okres, który jest nam niezbędny, abyśmy mogli wywiązać się ze wszystkich zobowiązań handlowych. Aby zachować zgodność z obowiązkami prawnymi oraz jeśli mamy do tego prawo w oparciu o uzasadniony interes, możemy przechowywać dane osobowe przez dłuższy czas zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Możemy również przetwarzać niektóre informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakupu towarów i usług oraz ochrony konsumenta.

Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu w celu wykonywania działań marketingu bezpośredniego, mogą być przetwarzane przez okres do 24 miesięcy po naszym ostatnim kontakcie biznesowym lub do momentu poinformowania nas o tym, że nie chcecie Państwo otrzymywać informacji marketingowych. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do własnych danych osobowych, oraz do ich poprawienia. W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo żądać usunięcia, restrykcji lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu przez firmę Scanditron. Ponadto macie Państwo prawo do otrzymania własnych danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie.

W każdej chwili macie Państwo prawo do całkowitego lub częściowego wycofania dowolnej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Macie Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu własnych danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wszystkie skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Scanditron Sp. z o.o. prosimy składać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw w oparciu o powyższe postanowienia lub w inny sposób wyrazić chęć kontaktu w sprawie przetwarzania naszych danych osobowych, prosimy o kontakt na e-mail info@scanditron.pl lub listownie na adres: Scanditron Sp. z o.o. ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź.